Dětský svět Vzdělávání

Co by mělo dítě znát před zápisem do základní školy

Čeká vaše dítě letos zápis do školy? Možná právě vy si v souvislosti se zápisem kladete mnoho otázek. Co všechno má dítě před zápisem do školy umět a znát? Je dostatečně připravené? Pokud máte pocit, že v určitých vývojových oblastech má vaše dítě nějaký problém, jak mu pomoci? Na tyto a další otázky se vám pokusím v následujícím článku odpovědět.

Co má dátě znát před zápisem do školy

Obecně vzato by mělo být dítě zralé, a tudíž i připravené po všech stránkách. To znamená, že všechny vývojové oblasti by měly být rozvinuté tak, aby dítě přestup z mateřské školy do školy základní úspěšně zvládlo. Školní zralost odborníci definují jako takový stupeň vývoje v oblasti somatické, psychické i sociální při kterém je dítě schopno účastnit se výchovně vzdělávacího procesu. Tolik tedy odborná definice. A teď se tuto definici pokusím přeložit do, pro rodiče, srozumitelného jazyka.

Somatická zralost

Somatická zralost znamená, že je dítě dostatečně fyzicky vyspělé, a to včetně jeho zdravotního stavu.

Od toho se odvíjí i vyzrálá hrubá i jemná motorika. Jinými slovy, jak je dítě obratné či neobratné, jemná motorika se pak týká takových činností, jako je modelování, stříhání, navlékání korálků, ale třeba i zapínání knoflíků, nebo zavazování tkaniček. To je ovšem jen malý výčet toho, čeho se jemná motorika týká.

Sociální zralost

Sociální zralost je oblast, na kterou se často zapomíná a často bývá podceňována, což je ovšem veliká chyba. Co to tedy vlastně znamená? Jedná se o schopnost dítěte realizovat se v kolektivu vrstevníků. To, jak dokáže navazovat nové vztahy, jak dokáže řešit drobné problémy například v rámci hry. Znamená to, jak dokáže zvládat změny. A přechod do základní školy je nepochybně obrovskou změnou.

Znamená to i schopnost být samostatný, dokázat požádat o pomoc a v neposlední řadě, jak se dokáže dítě odloučit od rodičů. Opět pouze malý výčet sociálních dovedností, ovšem těch nejzákladnějších. Pokud je dítě stále úzkostné, plačtivé například v situaci, kdy se musí přesunout do jiné třídy, nebo přijde na záskok jiná paní učitelka, nebo například pociťuje nejistotu a obavy v případě, že jede se školkou na výlet apod., pak dozajista není dostatečně sociálně zralé.

Psychická zralost

Psychická zralost je záležitost poněkud obšírná. Sem totiž spadají kognitivní schopnosti – myšlení, paměť, pozornost, dále řeč, sluchové a zrakové vnímání, vizuomotorika, grafomotorika, předmatematické představy, vnímání času a prostoru. Pojďme si tedy stručně říci, co se pod těmito záhadnými termíny skrývá.

 • řeč – dítě správně vyslovuje, má bohatou slovní zásobu, mluví gramaticky správně a bez zábran, dokáže odvyprávět vlastními slovy krátký příběh, dokáže vyprávět o prožitých událostech apod.
 • myšlení – dítě zvládá věku přiměřené myšlenkové operace (vnímá otázky, smysluplně na ně odpovídá …) vyřeší jednoduché logické úkoly (dokáže např. správně sestavovat logické řady, chápe pravidla společenských her atd.)
 • paměť – dítě si dokáže zapamatovat básničku, písničku, základní děj krátkého příběhu, ale třeba i názvy geometrických tvarů, barev atd.
 • pozornost – v posledních letech velký problém. Dítě před nástupem do základní školy by mělo plnou pozornost udržet cca 10 minut, a to i u činností, které ho příliš nezajímají
 • sluchové vnímání – není to pouze soustředěné naslouchání, ale je to i dovednost rozlišovat hlásky ve slově, zejména pak první a poslední. Dovednost umět rozložit slovo na jednotlivé hlásky, případně na slabiky a slovo zopakovat a pokud dokáže takto zopakovat až šest slov, pak je u dítěte v pořádku i sluchová paměť
 • zraková paměť – dítě je schopno zrakem rozlišit objekt a jeho pozadí, rozlišit detaily v obrázku, rozložit a složit obrázek, zapamatovat si více obrázků a určit, který chybí a udržet oči na řádku, což je ovšem pro předškolní děti poměrně obtížné (malá rada na procvičování – obrázkové čtení)
 • vizuomotorika je termín pro schopnost souhry oka a ruky (ve škole důležitá nejen při psaní, ale například v matematice i při práci na číselné ose, geometrii atd.)
 • grafomotorice se v přípravě předškoláků věnuje hodně času. Jde nejen o správný úchop psacího náčiní, ale i o tlak na podložku, plynulost pohybu ruky při písemném  či grafickém projevu v žádoucím směru
 • matematické představy – dítě by mělo být schopno napočítat alespoň do pěti, určit více x méně x stejně, menší x větší atd.
 • vnímání času – neznamená, že dítě má znát hodiny, ale mělo by dokázat vyjmenovat činnosti typické pro ráno, večer, dokázat poskládat obrázky podle toho, co bylo nejdříve – tzv. časová posloupnost apod.
 • vnímání prostoru – dítě je schopno se orientovat v prostoru školky, obchodu, na pracovním stole

Sledujte náš web, ať vám neuniknout další rady, co všechno by mělo dítě znát před zápisem do školy.

Pokračování ZDE.

Zdroj: Mgr. Marcela Zajícová, Předškolní poradna

Textové pole:

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *